วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 13 : 49 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> โครงการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน
โครงการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน

โครงการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน

โครงการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซลชุมชนบ้านเกาะใหญ่
โดย เยาวชนบ้านเกาะใหญ่

ชื่อแผนงาน วิถีเพียงพอ กับ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว พระราชดำริ
ชื่อโครงการ การผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน
หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบันการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกวันและยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าในทางธุรกิจ การคมนาคมขนส่ง การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ทุกวันนี้น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำมันต้องประสบกับการแบกรับภาระเรื่องต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ของใช้ต่างๆ มีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ทางกลุ่มเยาวชนบ้านเกาะใหญ่ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรมของชุมชน โดยการก่อตั้งกลุ่มผู้ผลิตพลังงานไบโอดีเซลชุมชนขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนและเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งในอนาคต ซึ่งตรงตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเพียงพอที่ยั่งยืนของประชาชนในชุมชน…

ไบโอดีเซล คือ พลังงานที่สามารถผลิตได้ในชุมชนโดยการใช้วัตถุดิบที่หาได้จากชุมชน เช่น น้ำมันพืชเก่าใช้แล้ว หรือ น้ำมันปาล์ม และพืชตระกูลที่ให้น้ำมันต่างๆ ทางกลุ่มผู้ผลิตได้เล็งเห็นประโยชน์ของไบโอดีเซลว่ามีข้อดีมากมาย เช่น ไม่มีก๊าซพิษจากท่อไอเสีย การเผาไหม้ในเครื่องยนต์สะอาดกว่าน้ำมันดีเซล ราคาถูก ต้นทุนต่ำ เหมาะกับเกษตรกร นอกจากนี้ไบโอดีเซลยังไม่เป็นภัยต่อชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกวิธีหนึ่งด้วย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำไบโอดีเซลมาใช้ป็นพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน สนองตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ สร้างความสามัคคีและสร้างความร่วมมือให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

3. เพื่อนำน้ำมันพืช หรือน้ำมันพืชเก่าใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนโดยการนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อชุมชน

 

เป้าหมาย
1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นเองในชุมชนและมีต้นทุนต่ำกว่าน้ำมันดีเซล
2. เป็นการช่วยเหลือประชาชนในภาคเกษตรให้สามารถใช้ไบโอดีเซลได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง
3. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำมันพืชเก่าเหลือใช้โดยการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสนองตามแนวพระราชดำริ
 

วิธีดำเนินการ
1. รวมกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซล
2. จัดประชุมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. แต่งตั้งกรรมการบริหารเพื่อกำหนดแนวทาง บทบาท หน้าที่และวิสัยทัศน์ของกลุ่ม
4. ศึกษาข้นคว้าขอมูลเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล
5. จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตไบโอดีเซล เช่น จากพืช ครัวเรือน และร้านค้าชุมชน
6. จัดสาธิตวิธีการผลิตไบโอดีเซลให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
7. ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ประชาชนสามารถนำไบโอดีเซลที่ผลิตได้เองในชุมชนไปใช้ได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์
9. ประเมินผลการดำเนินการ
10. สรุปผลการดำเนินการ
 

สถานที่ดำเนินการ
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  บ้านเกาะใหญ่  หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
 

งบประมาณ

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นในรูปของกลุ่มชุมชน โดยใช้ทุนก่อตั้งครั้งแรก จำนวน 3,000 บาท จากการรวมกลุ่มของสมาชิก ดังนั้น ทางกลุ่มอยากให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการสนับสนุนด้าน เงินทุน อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรการผลิต เพื่อต่อยอดโครงการของชุมชนบ้านเกาะใหญ่ต่อไป ปัจจุบันทางกลุ่มได้ใช้อุปกรณ์ที่ทำขึ้นมาเอง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวไม่มีมาตรฐานพอในการ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายสุเมธ            สาดีน                      ประธาน
2 นายอิสมาแอน    แดงงาม                    รองประธาน
3 นางสุปราณี         มาลินี                        รองประธาน
4. นางเสาด๊ะ           แดงงาม                   เลขานุการ
5. นางสาวอาซีซ๊ะ   กุลหลัง                    เหรัญญิก
6. นายสุทธิวัฒน์    หลีดินซุด                 กรรมการ
7. นายบูสมาน        สารีฝีน                    กรรมการ
8. นายยะโกบ        บาราสัน                    กรรมการ
9. นายอับดุลเลาะห์ หลงกาสา                กรรมการ
10. นายฮาสัน         นายหนู                   กรรมการ
11. นายสุไลหมาน อุสนุน                       กรรมการ
12. นายสนธยา       ปานกลาย                กรรมการ
13. นายสุชิต           บาหลัง                    กรรมการ
14. นายยูโสบ         สารีฝีน                    กรรมการ
15. นายสุไลหมาน อุสนุน                     กรรมการ
16. นายรอซี           ทองหมัน                กรรมการ
17. นายอบีดีน        หลีดินซุด               กรรมการ
18. นายอนุสรณ์     หลงสัน                   กรรมการ

 

ที่ปรึกษาโครงการ
1. นายสาและ         พงหลง                   อิหม่ามมัสยิดฯ          ประธานที่ปรึกษา
2. นายอนุสรณ์       มรรคาเขต              ส.อบจ.                    รองประธาน
3. นายสันติ             ทิ้งเร๊ะ                     ปลัด อ. ควนกาหลง รองประธาน
4. นายมนต์ชัย        มรรคาเขต              ส.อบต. ทุ่งนุ้ย         กรรมการ
5. นายราเชน          สาดหลี                   ผญบ. หมู่ 7 ทุ่งนุ้ย  กรรมการ
6. นายทรงศักดิ์      ทองหมัน                ข้าราชการครู            กรรมการ
7. ดต.ชนะสรณ์     หลังปูเต๊ะ               ข้าราชการตำรวจ       กรรมการ
8. นายภักดี             มรรคาเขต              กำนัน ต. ทุ่งนุ้ย       กรรมการ
9. นายกาวิน           พรชัยสุรีย์              กก.ผจก.บริษัทเอกชน กรรมการ
10. นายสาและ       บาราสัน                  ผช.ผญบ. หมู่ 7     กรรมการ
11. นายสมาน         บาราสัน                 ผู้อาวุโส                   กรรมการ
12. นายอาสีด         บาราสัน                  ผู้อาวุโส                  กรรมการ
13. นายบูสัน          สาดีน                      ผู้อาวุโส                  กรรมการ
14. นายเดด             แดสา                       ผช.ผญบ. หมู่ 12 กรรมการ

 

ผู้ประสานงานโครงการ
นายสุเมธ                สาดีน      ประธาน                           โทร.089-7623740
นายอิสมาแอน       แดงงาม รองประธาน                        โทร. 081-5413510
นางเสาด๊ะ               แดงงาม   เลขานุการโครงการ          โทร. 084-9993519

 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

ปัจจุบันทางกลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซลชุมชนบ้านเกาะใหญ่ได้รับการสนับสนุนโครงการจากชาวบ้านชุมชนบ้านเกาะใหญ่ และ คณะกรรมการที่ปรึกษา จึงทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้โดยไม่มีหน่วยงานไดเข้ามาเกี่ยวข้องเลย โครงการทั้งหมดเกิดจากการรวมมือรวมใจกันของกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ และ กรรมการที่ปรึกษา รวมถึง ชาวบ้านชุมชนบ้านเกาะใหญ่ทุกท่าน ที่มีความตั้งใจจริงที่จะให้โครงการดีๆ เกิดขึ้นกับชุมชนของตัวเอง ทั้งนั้นและทั้งนี้ทางกลุ่มชุมชนบ้านเกาะใหญ่ก็ยังรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจของชาวชุมชนบ้านเกาะใหญ่ทุกท่าน
 

การประเมินผล
ภายใต้โครงการไบโอดีเซลเพื่อชุมชนทางกรรมการบริหารกลุ่มคาดการไว้ ดังนี้
1. ชาวบ้านชุมชนบ้านเกาะใหญ่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงในภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั้งยืน
2. การผลิตไบโอดีเซลเป็นธุรกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนมีความอยู่ดีมีสุขตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. นำน้ำมันพืชเก่ามาเพิ่มมูลค่า และ สร้างรายได้แก่ชุมชน
4. ภายในระยะเวลา 2 ปี ชุมชนบ้านเกาะใหญ่จะกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ชาวชุมชนบ้านเกาะใหญ่เข้าใจและรู้จัก ไบโอดีเซล และสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับยุกน้ำมันแพงและสามารถสร้างรายได้ในชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งเป็นธุรกิจชุมชนที่ยั่งยืน พึ่งตนเองได้ อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*