วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 17 น.
Masjid News
You are here: Home >> คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด


โครงสร้างการบริหารงาน มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่
นายสาและ พงหลง
อิหม่าม
นายอำดัน พงหลง
คอเต็บ
นายรอเซด อุสนุน
บิหลั่น

:::: ฝ่ายวิชาการ ::::
นายสาและ พงหลง
อิหม่าม
นายอำดัน พงหลง
คอเต็บ

:::: ฝ่ายการเงิน ::::
นายยาสาด บาหลัง
กรรมการ
เหรัญญิก
นายหรี บาหลัง
กรรมการ
ผู้ช่วยเหรัญญิก

:::: ฝ่ายทะเบียน ::::
นายทรงศักดิ์ ทองหมัน
กรรมการ
เลขานุการ
นายอาดีดัน หลงกาสา
กรรมการ

:::: ฝ่ายกิจกรรมและสัมพันธ์ชุมชน ::::
นายเส็ม หลงกาสา
กรรมการ
นายอับดุลกอหนี หลังยาหน่าย
กรรมการ

:::: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ::::
นายเจ๊ะอีด ปะดุกา
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายอาหมาด พงหลง
กรรมการ
นายหรมหลี หลงสัน
กรรมการ

:::: ฝ่ายอาคารสถานที่ ::::
นายสะอาด พงหลง
กรรมการ
นายยะโกบ มาลินี
กรรมการ
นายบูบากา พงหลง
กรรมการ