วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 28 น.
Masjid News
You are here: Home >> บ้านเกาะใหญ่ >> โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพให้แก่ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพให้แก่ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพให้แก่ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

                เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้มีการอบรม ให้ความรู้กับสัปบุรุษ เกี่ยวกับกฎหมาย ในโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพให้แก่ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยความร่วมมือระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*