วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 30 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ตารางกำหนดการเดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์ของ อิหม่าม สาและ พงหลง
ตารางกำหนดการเดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์ของ อิหม่าม สาและ  พงหลง

ตารางกำหนดการเดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์ของ อิหม่าม สาและ พงหลง

 

ตารางกำหนดการเดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์ของ 

อิหม่าม สาและ  พงหลง 

ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไปประกอบพิธีฮัจย์ เทศกาลฮัจย์ ประจำปี
2552

วัน/เดือน/ปี

ปฏิทินอาหรับ

กิจกรรม

24 ต.ค. 52

05/11/1430

ออกจากสนามบินหาดใหญ่ด้วยสายการบินไทย TG 8508 เวลา 13.30 น. ถึงสนามบินมะดีนะห์ เวลา 22.05 น.

25 ต.ค. –   1 พ.ย. 52

06 – 13 /11/1430

เวลา 02.00 น. เข้าที่พักโรงแรมอัลมาดีนะห์มูบาร็อก ณ นคร มาดีนะห์ เริ่มละหมาดซุบฮี ที่มัสยิดนะบาวีย์ ชมสถานที่ประวัติศาสตร์ในนครมาดีนะห์ วันที่ 1 พ.ย. 52 เวลา 20.00 น. ออกจากนครมาดีนะห์สู่นครมักกะ

2 พ.ย. 52

14/11/1430

เวลา 03.00 น. เข้าที่พักโรงแรม ณ นครมักกะห์ ละหมาดซุบฮี ที่มัสยิดอัลฮารอม และตอวาฟอุมเราะห์

3 พ.ย. 52

15/11/1430

ละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดอัลฮารอม และพักผ่อน

4 พ.ย. 52

16/11/1430

เวลา 08.00 น. บรรยายเกี่ยวกับทำพิธีฮัจย์ ณ โรงแรมที่พัก โดย ตัวแทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

5 พ.ย. 52

17/11/1430

เวลา 16.30 น. ไปทำอุมเราะห์ ครั้งที่ 2

6 พ.ย. 52

18/11/1430

ละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดฮารอม และพักผ่อน

7 พ.ย. 52

19/11/1430

นำคณะร่วมงานสโมสรฮัจย์สัมพันธ์ พบปะผู้นำองค์กรสันนิบาตมุสลิมโลก ณ หอประชุมใหญ่

8 พ.ย. 52

20/11/1430

ชมสถานที่ ประวัติศาสตร์อิสลาม รอบๆ นครมักกะ

9 พ.ย. 52

21/11/1430

ละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดอัลฮารอม และพักผ่อน

10 พ.ย. 52

22/11/1430

เวลา 16.00 น. ไปทำอุมเราะห์ ครั้งที่ 3

11 พ.ย. 52

23/11/1430

เวลา 20.30 น. บรรยายเรื่อง ความสมานฉันท์ และการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ตัวแทนจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

12 พ.ย. 52

24/11/1430

เวลา 20.30 น. บรรยายเรื่อง การประกอบพิธีฮัจย์ ตามแบบอย่าง ท่านรอซูลรุลเลาะห์ (ซ.ล.) โดยผู้ประกอบการฮัจย์

13 พ.ย. 52

25/11/1430

ละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดอัลฮารอม และพักผ่อน

14 พ.ย. 52

26/11/1430

ตรวจสุขภาพโดย เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ

วัน/เดือน/ปี

ปฏิทินอาหรับ

กิจกรรม

15 พ.ย. 52

27/11/1430

เข้าเยี่ยมคาราวะท่านกงสุลไทย ประจำเมืองเจดดาห์ ไปทะเลแดง และชอบปิ้ง ณ เมืองเจดดาห์

16 พ.ย. 52

28/11/1430

ละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดอัลฮารอม และพักผ่อน

17 พ.ย. 52

29/11/1430

เวลาหลังละหมาด อัสรีไปทำอุมเราะห์ ครั้งที่ 4

18 พ.ย. 52

30/11/1430

เวลา 20.30 น. บรรยายการประกอบพิธีฮัจย์ โดย อะมีรุ้ลฮัจย์

19 พ.ย. 52

1/12/1430

เวลา 20.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง อิสลามกับความสมานฉันท์และสันติสุข โดย อาจารย์จากประเทศมาเลเซีย

20 พ.ย. 52

2/12/1430

พักผ่อน และละหมาด 5 เวลา ใรมัสยิดอัลฮารอม และทำอุมเราะห์ ครั้งที่ 5

21 พ.ย. 52

3/12/1430

ละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดอัลฮารอม และพักผ่อน

22 พ.ย. 52

4/12/1430

เวลา 20.30 น. บรรยายพิธีฮัจย์ โดย ผู้ประกอบการฮัจย์ ผู้นำกลุ่มเตรียมเดินทางไปมาซาอีร์ โดย เจ้าหน้าหน้าที่ ศอ.บต.

23 พ.ย. 52

5/12/1430

ตรวจสุขภาพทุกคนที่โรงแรม โดย เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ศอ.บต. และ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขของบริษัทฯ

24 พ.ย. 52

6/12/1430

เตรียมความพร้อมที่โรงแรม เพื่อจะไปตัรวียะห์

25 พ.ย. 52

7/12/1430

ก่อน ซุฮ์รี เดินทางไปยังทุ่งมีนา เป็นวันตัรวียะห์

26 พ.ย. 52

8/12/1430

ก่อน ซุฮ์รี เดินทางไปทุ่งอารอฟะห์ เพื่อวูกุฟ เวลาละหมาดมักริบออกเดินทางสู่ทุ่งมุซดาลีฟะห์ และพักแรมจนสว่าง

27 พ.ย. 52

9/12/1430

วันแรกของอีดด์ และขว้างเสาหินอะกอบะห์

28 พ.ย. 52

10/12/1430

วันที่สอง อยู่มีนา เรียกว่า วันตัซรีก

29 พ.ย. 52

11/12/1430

วันที่สาม อยู่มีนา  และตอนบ่ายเดินทางเข้าสู่นครมักกะ

30 พ.ย. 52

12/12/1430

ตอวาฟฮีฟาเดาะห์ สำหรับบุคคลที่ยังไม่ตอวาฟ

1 ธ.ค. 52

13/12/1430

ละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดอัลฮารอม และพักผ่อนในมักกะ

2 ธ.ค. 52

14/12/1430

ละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดอัลฮารอม และพักผ่อนในมักกะ

3 ธ.ค. 52

15/12/1430

ทางบริษัทฯ อนุญาตให้ไปเยี่ยมเยือนญาติ, เพื่อนสนิท, มิตรสหาย และทำอุมเราะห์ ครั้งที่ 6

4 ธ.ค. 52

16/12/1430

ละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดอัลฮารอม และพักผ่อนในมักกะ

5 ธ.ค. 52

17/12/1430

ละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดอัลฮารอม และพักผ่อนในมักกะและทำอุมเราะห์ ครั้งที่ 7

6 ธ.ค. 52

18/12/1430

ละหมาด 5 เวลา ณ มัสยิดอัลฮารอม และพักผ่อนในมักกะ

7 ธ.ค. 52

19/12/1430

เตรียมสัมภาระกระเป๋าเดินทาง และชั่งน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน/เดือน/ปี

ปฏิทินอาหรับ

กิจกรรม

8 ธ.ค. 52

20/12/1430

เช้าหลังละหมาดซุบฮี ตอวาฟวีดาอุ์ 7 รอบ โดยไม่มีสะแอ เวลาประมาณ 10.00 น. เดินทางออกจากนครมักกะ สู่ท่าอากาศยานเจดดาห์ และเวลาประมาณ 16.20 น. เดินทางกลับประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG 8809

9 ธ.ค. 52

21/12/1430

เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ เวลาประมาณ 06.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*