วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 10 : 16 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประวัติ ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่

ประวัติ ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่

โลโก้  ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่

          ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ เป็นการรวมตัวระดับหมู่บ้าน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อรวมประชาชาติมุสลิมให้มีความเป็นเอกภาพ มีความรักสามัคคีที่ดีต่อกันและทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์แก่ชุมชน เริ่มแรกในการจัดตั้งชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ด้วยแนวคิดของ อ.สอและ พงหลง ว่าจะทำอย่างไรให้เยาวชนในหมู่บ้านได้มีการรวมตัวขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีและทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้แก่ชุมชน ดังนั้นทำให้ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่เกิดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2539 ตรงกับ เดือน ซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1417 โดยมี นายไมตรี หลีดินซุด เป็นประธาน คนแรก มีสมาชิกประมาณ 40 คน มีวาระตำรงตำแหน่ง 2 ปี หลังจาก นายไมตรี หลีดินซุด หมดวาระลง นาย รอหมาน แดงงาม ก็ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานในปี 2541 มีสมาชิกประมาณ 60 คน และด้วยผลงานอันโดดเด่นทำให้ได้รับรางวัลกลุ่มเยาวชน ดีเด่น ระดับตำบล ต่อมาเมื่อปี 2546 นายกิตติพงษ์ บาหลัง ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน มีสมาชิกประมาณ 80 คน