วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 20 : 00 น.
Masjid News
You are here: Home >> เกี่ยวกับ ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่

เกี่ยวกับ ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่

โลโก้ ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่

จุดประสงค์ ของชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
 • เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความก้าวหน้าในสังคม
 • เพื่อเป็นการสร้างรากฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป
 • เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย

กิจกรรมของชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่

จากการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งกิจกรรมหลักของชมรมมีดังนี้

 • กิจกรรมศาสนา
 • กิจกรรมพัฒนา
 • กิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องมุสลิม
 • กิจกรรมทางวิชาการ
 • กิจกรรมกีฬา