วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024 เวลา 22 : 38 น.
Masjid News
You are here: Home >> บ้านเกาะใหญ่ >> โครงการเลี้ยงเป็ด พื้นที่อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
โครงการเลี้ยงเป็ด พื้นที่อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

โครงการเลี้ยงเป็ด พื้นที่อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 

โครงการเลี้ยงเป็ด

                    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 มีการส่งมอบพันธุ์สัตว์ ในโครงการเลี้ยงเป็ด พื้นที่อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากการเลี้ยงเป็ด โดยโครงการเลี้ยงเป็ดนี้สนับสนุนโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ ทั้งการเลี้ยงแพะ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงไก่ เพื่อพัฒนาไปสู่โครงการอาหารฮาลาลและส่งออกไปยังประเทศตะวันออกกลาง โดยมีภาคเอกชนเข้ามารองรับ ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าในปี 2552 จะดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 696 หมู่บ้านในหมู่บ้านที่ยากจน โดยตั้งเป้าดำเนินการทั้งหมดกว่า 2,900 หมู่บ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*