วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 57 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> โครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองฯ
โครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองฯ

โครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองฯ

 

 อิหม่าม เข้าร่วมสัมมนา ณ รัฐสภา

                   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2552  นายสาและ  พงหลง  อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้เดินทางไปร่วมสัมมนาใน โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครองท้องที่ จัดโดยรัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา โดยรัฐสภาได้ต้อนรับ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้อง และผู้นำศาสนา จากจังหวัด สตูล ปัตตานี สงขลา และสระแก้ว รุ่นที่ 25 จำนวน 530 ท่าน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวิทยากรผู้มีเกียรติหลายท่าน ได้แก่ ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*