วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 01 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> กำหนดการ โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม
กำหนดการ โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม

กำหนดการ โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม

ด้วยทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จัดโครงการอบรมจริยธรรมขึ้น  ระหว่างวันที่ 28 -29 มีนาคม 2554 ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ โดยโครงการอบรมจริยธรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและทัศนะคติที่ถูกต้องแก่เยาวชน ในเรื่องของศาสนาอิสลามและให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

กำหนดการโครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม

ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2554

ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์  บ้านเกาะใหญ่

www.masjidhidayah.com


 

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554

เวลา กิจจกรรม สถานที่
08.00– 08.30 น.08.30 – 09.00 น.

09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.00 น.

10.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

12.00 – 12.30 น.

12.30 – 13.00 น.

13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.00 น.

15.00 – 15.35 น.

15.35 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

16.30 – 17.30 น.

17.30 – 18.00 น.

18.00 – 18.30 น.

18.30 – 19.00 น.

19.00 – 19.40 น.

19.40 – 20.00 น.

20.00 – 20.30 น.

20.30 – 21.00 น.

21.00 – 22.00 น.

22.00 น.

ลงทะเบียนกิจจกรรมตะอัรรุฟ ปฐมนิเทศ

พิธีเปิดโครงการ เปิดมัจญลิส โดย ด.ช. ฟารีดี พงหลง

ประธานเปิดพิธี

คุณธรรม / การปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิม  จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่งเสริมสุขภาพ

รับประทานอาหารเที่ยง

ละหมาดซุฮ์รี

กิจกรรมกลุ่ม

พักผ่อนตามอัธยาสัย

เตรียมละหมาดอัสรี

ละหมาดอัสรี

คุณค่าอามาล

กิจกรรมนันทนาการ

รับประทานอาหารเย็น

ภารกิจส่วนตัว

ละหมาดมักริบ

ฮาลาเกาะฮ์ อัลกุรอาน

ละหมาดอีชา

ฟังตะเล็ม

รับประทานอาหารว่าง

ภารกิจส่วนตัว

เข้านอน

มัสยิดบ้านเกาะใหญ่อาคารมัสยิด

สนามบริเวณมัสยิด

อาคารมัสยิด

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554

เวลา กิจกรรม สถานที่
03.30 – 05.00 น.05.00 – 05.45น.

05.45 – 07.00 น.

07.00 – 08.00 น.

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 09.30 น.

09.30 – 10.00 น.

10.00 – 11.30 น.

11.30 – 12.35 น.

12.35 – 13.00 น.

13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

16.30 – 17.30 น.

17.30 – 18.00 น.

18.00 – 18.30 น.

18.30 – 19.00 น.

19.00 – 19.40 น.

19.40 – 20.00 น.

20.00 – 20.30 น.

20.30 – 21.00 น.

21.00 – 22.00 น.

22.00 น.

ตื่นนอน / ภารกิจส่วนตัว / ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดญามาอะฮ์ ซุบฮี

กิจกรรมกลุ่ม

ภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า

ประชุมค่าย

คุณค่าอามาล

ศึกษาคู่มือ

ฟังการบรรยายพิเศษ วิถีชีวิตมุสลิม โดย อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รับประทานอาหารเที่ยง

ละหมาดญามาอะฮ์ซุฮ์รี

กิจกรรมกลุ่ม

กฎหมายน่ารู้

ละหมาดอัสรี

คุณค่าอามาล

กิจกรรมนันทนาการ

รับประทานอาหารเย็น

ภารกิจส่วนตัว

ละหมาดมักริบ

ฮาลาเกาะฮ์ อัลกุรอาน

ละหมาดอีชา

ฟังตะเล็ม

รับประทานอาหารว่าง

ภารกิจส่วนตัว

เข้านอน

อาคารมัสยิด

 

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเตรียมชุดละหมาด ชุดกีฬา ชุดนอนพร้อมหมอนและผ้าห่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*