วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 38 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> อินนาลิ้ลลาฮ์ ฯ จุฬาราชมนตรี สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
อินนาลิ้ลลาฮ์ ฯ จุฬาราชมนตรี สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์

อินนาลิ้ลลาฮ์ ฯ จุฬาราชมนตรี สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์

อินนาลิ้ลลา วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน ท่านจุฬาราชมนตรี สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์  ได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) แล้ว เมื่อเช้านี้(24มี.ค.53) ขณะนี้ มายัตอยู่ที่ โรงพยาบาล กรุงเทพ

ร่วมละหมาด ญานาซะฮ์ ให้กับท่านจุฬา ในวันพรุ่งนี้(25 มี.ค.53) ณ. มัสยิด อัลฮุสนา หนองจอก (มัสยิดเจียรดับ)

อ.สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์  ได้รับคัดเลือกเป็นจุฬาราชมณตรีคนที่ 17 ของประเทศไทย ท่านเป็นนักวิชาการศาสนามีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศ เพราะท่านเป็นคนใกล้ชิดของอดีตจุฬารุ่นก่อนมาแล้วถึง 3 ท่าน คือ ท่าน อาจารย์ แช่ม พรหมยงค์ อาจารย์ต่วน สุวรรณศาสตร์ และท่านอาจารย์ประเสริฐ มะหะหมัด

ขณะเข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมณตรีท่านมีอายุถึง 80 ปี ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์มากในเกือบทุกด้าน ในอดีตท่านเคยเป็น ส.ส. กรุงเทพฯ และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับพี่น้องมุสลิมในด้านต่างๆมากมาย

ประวัติและผลงานของ
ฯพณฯ สวาสดิ์  สุมาลยศักดิ์
จุฬาราชมนตรี
ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประวัติ
ฯพณฯ สวาสดิ์  สุมาลยศักดิ์  เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๕๙   สมรสกับนางชื่น  สุมาลยศักดิ์ (ถึงแก่กรรม)

การศึกษา

– มัธยมศึกษาปีที่สาม (เทียบเท่า ม.3)  โรงเรียนราษฎร์ดรุณศึกษา ปี พ.ศ.๒๔๗๔
– โรงเรียนมาฮัลลุดดีนยามีอุลอูลูมซาลาฟันวาคอลาฟันลิลมุสลิมีน (สายศาสนา)  บางอ้อธนบุรี  โดยอาจารย์อับดุลเลาะห์สอน  มูฮำหมัดฮูเซ็น
– ศึกษาด้านศาสนาภาคพิเศษกับอาจารย์ต่วน   สุวรรณศาสน์  อดีตจุฬาราชมนตรี ณ ตรอกโรงภาษี   เก่า  ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร
– ศึกษาด้านศาสนาต่อในต่างประเทศ ณ นครมักกะห์  ราชอาณาจักซาอุดิอาระเบีย ในภาควิชาตัฟซีร (การอธิบายความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)  วิชานาฮู (ไวยกรณ์ภาษาอาหรับ)  และวิชา ฟิกฮ์ (ศาสนบัญญัติ)  โดยบรรดาคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ อาทิ  อาจารย์มูฮำหมัดฮูเซ็น  อัลมาลีกี  อาจารย์อัลดุลกอเดร  อัลมันดีล  และอาจารย์ มูฮำหมัดนอร์  ซึ่งต่อมาท่านผู้นี้ได้ดำรงตำแหน่งมุฟตี (ผู้ชี้ขาดปัญหาศาสนา) แห่งรัฐกาลันตัน ประเทศมาเลเซีย
– ได้ศึกษาตำรา  ญัมอุลญาวาเมียะอ์  กับ  อาจารย์ประดอแอ
– ได้ศึกษาวิชาการศาสนากับอาจารย์มุสตอฟาการีมี  บิดาของนายแช่ม  พรมยงค์ อดีดจุฬาราชมนตรี   รวมเวลาที่ใช้ศึกษาด้านศาสนาทั้งในประเทศไทยและนครมักกะห์   ทั้งสิ้นประมาณ  ๑๗

ประวัติการทำงาน (อดีต)
ฯพณฯ  นายสวาสดิ์  สุมาลยศักดิ์  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านวิชาการศาสนา  ภาษาอาหรับ  และภาษามลายู  (ยาวี)  เป็นอย่างดี  จึงทำให้เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งภาคสามัญและศาสนา  ทำให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  หลายตำแหน่งทั้งด้านศาสนา  สังคม  และการเมือง ดังนี้
๑) ด้านศาสนา
– กรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดพระนคร (ในขณะนั้นยังไม่รวมกับจังหวัดธนบุรี)
– กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  ติดต่อกัน ๓ สมัย
๑) สมัยจุฬาราชมนตรี  นายแช่ม  พรมยงค์
๒) สมัยจุฬาราชมนตรี  นายต่วน  สุวรรณศาสน์
๓) สมัยจุฬาราชมนตรี  นายประเสริฐ  มะหะหมัด
– ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตอิสลาม  โดยกระทรวงศึกษาธิการ
– เป็นอะมีรุลฮัจย์  (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ)  ของบรรดาผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  นครมักกะห์  แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
– เป็นตัวแทนผู้ตัดสินการประกวดการอ่านพระมาคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ในนามของประเทศไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  ๓  สมัย
– เป็นอาจารย์คนแรกของโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
– เป็นผู้ริเริ่มการกระจายเสียงวิทยุภาคมุสลิม  โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากองค์การยูซิส
๒) ด้านสังคมและการเมือง
– พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๐๑  ได้รับการบันจุเป็นอาจารย์สอนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนอิสลาม วิทยาลัยแห่งประเทศไทย  และได้ลาออกไปสู่วงการเมือง
– เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  กรุงเทพมหานคร  ๒  สมัย
– เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนคร  กรุงเทพมหานคร  ๒  สมัย
– เป็นเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร  ๒  สมัย  (เทศมนตรี  ฝ่ายการศึกษาและเทศมนตรี   ฝ่ายการสาธรณสุข
– เป็นรองประธานเทศบาลนคร  กรุงเทพมหานคร  ๒  สมัย
– อาจารย์พิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
– ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ณ กระทรวงศึกษาธิการ
– ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับสงครามจิตวิทยา ณ กรมประมวลราชการแผ่นดิน
– เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนของประเทศไทยในการประชุมประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามภาคพื้นเอเชียและแอฟริกา ณ กรุงการาจี ประเทศปากีสถาน

ปัจจุบัน
ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี  โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่  จนบังเกิดผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและประเทศชาติเป็นอเนกประการ  นอกจากนี้ท่านยังได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ  อาทิเช่น
– ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
– นักวิชาการด้านศาสนาอิสลาม  โดยเป็นที่ปรึกษาทั่งไปด้านศาสนา
– เป็นผู้บรรยายภาควิชาการศาสนาอิสลามตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  อาทิ  สำนักอัลญุมัลอิสลาม (ต่วน  สุวรรณศาสน์  จุฬาราชมนตรี)  โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์  (ดร.ประเสริฐ  มะหะหมัด  อดีตจุฬาราชมนตรี)  โรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม  (สุเหร่าเขียว  นนทบุรี)  และอาจารย์สอนพิเศษนักศึกษาผู้ใหญ่  ณ โรงเรียนตะลีมุดดีนียะห์ แขวง/เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร

ผลงานการประพันธ์
ฯพณฯ  นายสวาสดิ์  สุมาลยศักดิ์  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิชาการศาสนาอิสลาม ผลงานที่สำคัญของท่านที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมและประเทศไทย  ดังตัวอย่าง  คือ
– ทำไมเราต้องดูดวงจันทร์  เป็นหนังสือที่ได้ประพันธ์ขึ้นโดยอ้างอิงถึงหลักฐานที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและพระวัจนท่านศาสดามุฮัมมัด  เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมมีความรู้  และมีความเข้าใจในเรื่องของการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม อาทิ กำหนดวันที่  หนึ่งของเดือนอาหรับ  โดยเฉพาะการกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนเพื่อถือศีลอด  การกำ
หนดวันที่หนึ่งของเดือนซะบานเพื่อเป็นวันอีดิลฟิตร์  และการกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนซุลเกาะอ์ดะห์เพื่อการประกอบพิธิฮัจย์ ณ นครมักกะห์และวันอีดิลอัฎาฮาในวันที่ ๑๐ ของเดือนนี้
– ร่วมแปลและอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย ฉบับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
– ร่วมแต่งตำราฟัรฎูอีน  (ตำราสอนศาสนาภาคบังคับ)  ของสมาคมคุรุสัมพันธ์

เกียรติคุณ
ฯพณฯ  นายสวาสดิ์  สุมาลยศักดิ์  นอกจากมีความเลิศทางด้านศาสนา  ภาษาอาหรับ  และภาษามลายูแล้ว  ท่านเป็นผู้ที่ได้รับความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าให้ได้รับความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้  ความสามารถ  และสามารถนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาปฏิบัติงานในหน้าที่จนเกิดเป็นผลต่อสังคมและประเทศชาติ  ท่านเป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี  จนเป็นที่ยกย่องยอมรับนับถือโดยทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามและตะวันออกกลาง  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้
– ประถมมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.) พ.ศ. ๒๕๔๗
– ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่ ๑  พ.ศ. ๒๕๔๔
– ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่  ๒  ทุดิยดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
– ปริญญาศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาชะรีอะฮ์  (กฎหมายอิสลามสายทั่วไป)  พ.ศ. ๒๕๔๐  จากอิสลามวิทยาลัยยะลา
– โล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น  วันพ่อแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๔
จากคุณงามความดี  และผลงานที่เด่นชัดเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน  ได้ก่อประโยชน์แก่บ้านเมืองในยามวิกฤติ  จนบังเกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ  เป็นอเนกประการ  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงเห็นสมควรขอรับพระราชทานโล่รางวัล  “ มหิดลวรานุสรณ์ ”  ประจำปี ๒๕๔๗  ให้แก่ ฯพณฯ นายสวาสดิ์  สุมาลยศักดิ์  จุฬาราชมนตรี  และจัดพิมพ์ประวัติและผลงานเผยแพร่ให้เป็นที่แพร่หลาย  เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบฉบับอันดีงามของประชาชนและอนุชนต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก www.muslimthai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*