วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 15 : 17 น.
Masjid News
You are here: Home >> บ้านเกาะใหญ่ >> ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบต.ทุ่งนุ้ย
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบต.ทุ่งนุ้ย

ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบต.ทุ่งนุ้ย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
______________

           ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย จานวน…..1……คน เมื่อวันที่  ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖ นั้น

           บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ได้ดาเนินการรวมผล คะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย    ของเขตเลือกตั้งที่ ๑    อำเภอควนกาหลง จังหวัด สตูล  เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียงตามลาดับผู้ได้ คะแนนสูงสุด ดังนี้

๑.  จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับ

ลาดับที่ ชื่อผู้สมัคร หมายเลขประจาตัว

ได้คะแนน

หมายเหตุ

ผู้สมัคร

นายมนัส มรรคาเขต

1

2954 (สองพันเก้าร้อยห้าสิบสี่)

นายเดชา ทองมี

2

2105 (สองพันหนึ่งร้อยห้า)

นายอานัด ใจตรง

3

1049 (หนึ่งพนั สี่สบิ เก้า)

 

2.  จำนวนบัตรเลือกตั้ง

2.2 บัตรเลือกตั้งที่ใช้ จานวน 6,322  บัตร
2.3 บัตรเลือกตั้งที่เหลือ จานวน 1,778  บัตร

 

2.1 บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด จานวน     8,100 บัตร
2.2 บัตรเลือกตั้งที่ใช้ จานวน 6,322 บัตร
2.3 บัตรเลือกตั้งที่เหลือ จานวน 1,778 บัตร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

คะแนน ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ทุ่งนุ้ย

คะแนน ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ทุ่งนุ้ย

เอกสารประกาศผลการเลือกตั้ง : 

ผลคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง
_________________

           ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    จานวน……2……คน     เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ นั้น

           บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ของเขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียงตามลำดับผู้ ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้

๑.  จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับ

ลาดับที่

ชื่อผู้สมัคร

หมายเลขประจาตัว

ได้คะแนน

หมายเหตุ

ผู้สมัคร

นายอับดลรอหีม แดงงาม

3

408 (สี่ร้อยแปด)

นายเอกสิทธิ์ อุสนุน

4

367 (สามร้อยหกสิบเจ็ด)

พลฯสอหมาด มาลินี

1

174 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่)

นายอะสาด แสงสุวรรณ

2

145 (หนึ่งร้อยสี่สิบห้า)

นายสุชาติ อาหลี

5

75 (เจ็ดสิบห้า)

 

2.  จำนวนบัตรเลือกตั้ง

2.2 บัตรเลือกตั้งที่ใช้ จานวน 709   บัตร
2.3 บัตรเลือกตั้งที่เหลือ จานวน 191   บัตร

 

2.1 บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด จานวน     900   บัตร
2.2 บัตรเลือกตั้งที่ใช้ จำนวน 709 บัตร
2.3 บัตรเลือกตั้งที่เหลือ จำนวน 191 บัตร

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

คะแนน ผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 7

คะแนน ผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 7

 

เอกสารประกาศผลการเลือกตั้ง : 

ผลคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย หมู่ 7

ที่มา :

– เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (อบต.ทุ่งนุ้ย) www.thungnui.go.th
– Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (อบต.ทุ่งนุ้ย) www.facebook.com/abt.thungnui
– Facebook กลุ่ม อบต.ทุ่งนุ้ย www.facebook.com/groups/133609116778813
– Facebook กลุ่ม มิตรภาพเด็กเกาะใหญ่ www.facebook.com/groups/174457462626723

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*