วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 15 : 29 น.
Masjid News
You are here: Home >> บ้านเกาะใหญ่ >> ผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล
ผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล

ผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล


 

วันนี้ (27 ตุลาคม 2554)  อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้จัดการเลือกตั้ง หมู่ 7 บ้านเกาะใหญ่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์และร่วมลุ้นผลคะแนนเป็นจำนวนมาก การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้มีผู้ลงสมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายแระหนอด กุลหลัง และเบอร์ 2 นายราเชน สาดหลี

ซึ่งเมื่อเวลา 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีชาวบ้านจำนวนมาก ร่วมลุ้นผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ ซึ่งผลคะแนนการเลือกตั้งมีดังนี้

  1. นายแระหนอด  กุลหลัง เบอร์ 1 ด้วยคะแนน 403 คะแนน
  2. นายราเชน  สาดหลี เบอร์ 2 ได้คะแนน 216 คะแนน
    ดังนั้นนายเร๊ะหนอด  กุลหลัง จึงได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านเกาะใหญ่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 

ประกาศอำเภอควนกาหลง

เรื่อง ผลการนับคะแนน

          ตามประกาศอำเภอควนกาหลง ลงวันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น

ในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ปรากฏผลดังนี้

๑.      จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน ๘๐๑ คน

๒.    จำนวนผู้มีสิทธิได้ทำการลงคะแนน ๖๔๗ คน

๑)     บัตรดี ๖๑๗ ฉบับ

๒)    บัตรดีที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๘ ฉบับ

๓)    บัตรเสีย ๒๐ ฉบับ

๓.     ผลการลงคะแนนของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามหมายเลขประจำตัว ดังนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร

หมายเลขประจำตัว

ได้คะแนน

นายแระหนอด  กุลหลัง

๔๐๓

นายราเชน  สาดหลี

๒๑๖

 

จึงเป็นอันว่า นายแระหนอด  กุลหลัง หมายเลขประจำตัว ๑ ผู้สมัครรับสมัครเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้รับคะแนนสูงสุดในการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะใหญ่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*