วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 49 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> ศูนย์การศึกษาอิสลามฯ ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน “การันตี ตาดีกา”
ศูนย์การศึกษาอิสลามฯ ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน “การันตี ตาดีกา”

ศูนย์การศึกษาอิสลามฯ ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน “การันตี ตาดีกา”


                ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ หรือโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา “การันตี ตาดีกา” จากรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมีท่านประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ คุณสาและ  พงหลง ได้เดินทางไปรับมอบโล่ประกาศ และป้ายรับรองมาตรฐาน การจัดการศึกษาแก่ศูนย์ศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในโครงการ “การันตี ตาดีกา” จากท่านภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งรายละเอียดของโครงการดังกล่าวมีดังนี้

 

 

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า  ศอ.บต. ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงได้ดำเนินงานโครงการ “การันตี ตาดีกา”เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา ของตาดีกาที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน และด้านความสัมพันธ์ชุมชน โดยกำหนดให้ตาดีกาที่มีความพร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการประเมินโดยคณะกรรมการพหุภาคี ทำให้ได้มาซึ่ง ศูนย์ตาดีกาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์ตาดีกา จังหวัดยะลา จำนวน 23  แห่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 29 แห่ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 21 แห่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 26 แห่ง และจังหวัดสตูล จำนวน 28  แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 117 แห่ง

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยอีกว่าศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ อบรมคุณธรรม จริยธรรมและหลักปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามของชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้อาคารมัสยิดเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาภาคบังคับระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ หรือช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามความพร้อมของชุมชน ศอ.บต. มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  (ตาดีกา) มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติ โดยหวังว่า ตาดีกาที่ได้รับการันตีทั้ง 117 แห่ง จะเป็นต้นแบบของตาดีกาอื่นๆ ที่จะได้นำเอาแนวทางการดำเนินงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพไปแรงผลักดันในการขับเคลื่อนและสร้างศูนย์ตาดีกาแห่งคุณภาพเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และนำสันติสุขสู่สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*