วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 34 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> โปรแกรมการแข่งขัน “ ฟุตบอลเกาะใหญ่สัมพันธ์ ” ครั้งที่ 8
โปรแกรมการแข่งขัน “ ฟุตบอลเกาะใหญ่สัมพันธ์ ” ครั้งที่ 8

โปรแกรมการแข่งขัน “ ฟุตบอลเกาะใหญ่สัมพันธ์ ” ครั้งที่ 8

  

 

ระหว่างวันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2553 บ้านเกาะใหญ่ ร่วมกับ เยาวชนมุสลิมและชาวบ้านเกาะใหญ่ จัดการแข่งขันฟุตบอลเกาะใหญ่สัมพันธ์ ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลของชาวบ้านเกาะใหญ่ โดยในปีนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 8 แล้ว โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านเกาะใหญ่ มีความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและห่างภัยยาเสพติด

โปรแกรมการแข่งขัน  “ ฟุตบอลเกาะใหญ่สัมพันธ์ ” ครั้งที่ 8

 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

 1. ทีมสายกลาง
 2. ทีมป่าตอง
 3. ทีมโคกยอม
 4. ทีมควนใต้
 5. ทีมสายเขา

ประเภทอายุไม่เกิน 13 ปี

 1. ทีมบ้านเกาะใหญ่
 2. ทีมบ้านโคกโดน
 3. ทีมบ้านกาหมิง
 4. ทีมบ้านควนบ่อทอง
 5. ทีมบ้านควนเรือ

ประเภทอายุ 30 ปีขึ้นไป

 1. ทีมสายกลาง
 2. ทีมป่าตอง
 3. ทีมโคกยอม
 4. ทีมควนใต้
 5. ทีมสายเขา
คู่ที่ วัน  วันที่/เดือน/ปี ประเภท  ระหว่างทีม  เวลา 
1 เสาร์ 8 พ.ค. 53 ทั่วไป สายทาง พบ โคกยอม 15.40 น.
2 ทั่วไป ป่าตอง พบ สายเขา 16.15 น.
3 30 ปีขึ้นไป ควนใต้ พบ โคกยอม 16.50 น.
4 อาทิตย์ 9 พ.ค. 53 ทั่วไป โคกยอม พบ ควนใต้ 15.40 น.
5 30 ปีขึ้นไป ป่าตอง พบ สายเขา 16.15 น.
6 30 ปีขึ้นไป สายทาง พบ โคกยอม 16.50 น.
7 ไม่เกิน 13 ปี เกาะใหญ่ พบ ควนเรือ 17.20 น.
8 เสาร์ 15 พ.ค. 53 ทั่วไป สายทาง พบ ป่าตอง 15.40 น.
9 ทั่วไป สายเขา พบ ควนใต้ 16.15 น.
10 30 ปีขึ้นไป ควนใต้ พบ ป่าตอง 16.50 น.
11 อาทิตย์ 16 พ.ค. 53 ทั่วไป ป่าตอง พบ โคกยอม 15.40 น.
12 30 ปีขึ้นไป ป่าตอง พบ สายทาง 16.15 น.
13 30 ปีขึ้นไป สายเขา พบ โคกยอม 16.50 น.
14 ไม่เกิน 13 ปี เกาะใหญ่ พบ ควนบ่อทอง 17.20 น.
15 เสาร์ 22 พ.ค. 53 ทั่วไป สายทาง พบ สายเขา 15.40 น.
16 ทั่วไป ป่าตอง พบ ควนใต้ 16.15 น.
17 30 ปีขึ้นไป สายทาง พบ ควนใต้ 16.50 น.
18 อาทิตย์ 23 พ.ค. 53 ทั่วไป สายทาง พบ ควนใต้ 15.40 น.
19 30 ปีขึ้นไป ป่าตอง พบ โคกยอม 16.15 น.
20 30 ปีขึ้นไป สายทาง พบ สายเขา 16.50 น.
21 ไม่เกิน 13 ปี เกาะใหญ่ พบ บ้านกาหมิง 17.20 น.
22 เสาร์ 29 พ.ค. 53 ทั่วไป สายเขา พบ โคกยอม 16.00 น.
23 30 ปีขึ้นไป สายเขา พบ ควนใต้ 16.40 น.
24 อาทิตย์ 30 พ.ค. 53 ทั่วไป โคกยอม พบ ควนใต้ 16.00 น.
25 30 ปีขึ้นไป สายทาง พบ โคกยอม 16.40 น.
26 ไม่เกิน 13 ปี เกาะใหญ่ พบ โคกโดน

17.25 น.

รายชื่อนักฟุตบอลทีมป่าตอง ประเภทประชาชนทั่วไป

 1. นายประเสริฐ       อุมา
 2. นายศรัญ                ปานกลาย
 3. นายมานิต             สาและ
 4. นายอะมาดี           พงหลง
 5. นายธีรศักดิ์           บาหลัง
 6. นายเอกสิทธิ์         อุสนุน
 7. นายชาฟีอี             อุสนุน
 8. นายซุลกิบหลี       บาราสัน
 9. นายมารุต              ตามาต
 10. นายเอกราช          แดงประดา
 11. นายอนันต์            สาดหลี

 

รายชื่อนักฟุตบอลทีมป่าตอง ประเภทอายุ 30 ปีขึ้นไป

 1. นายอาสีด              สาดหลี
 2. นายฮาสัน             นายหนู
 3. นายสุชิต                บาหลัง
 4. นายฮาหรน           นายหนู
 5. นายราเชน            สาดหลี
 6. นายน้อย                จำปาทอง
 7. นายแระหนอด     กุลหลัง
 8. นายตอเหด            สาดหลี
 9. นายบูสมาน          สารีฝีน
 10. นายหรี                   ปานกลาย
 11. นายลูกเขย             เตาะเหรน
 12. นายอาเศษ             สาดหลี
 13. นายอนันต์            สาดหลี

 

รายชื่อนักฟุตบอลทีมโคกยอม ประเภทประชาชนทั่วไป

 1. นายสนธยา           ปานกลาย
 2. นายณัฐวุฒิ            บาหลัง
 3. นายกฤษดา           จารนัย
 4. นายอิสมาแอล      หลงกาสา
 5. นายปอซาน          ปานกลาย
 6. นายมูฮัมหมาด     หลีดินซุด
 7. นายสมชาย           มะเย็ง
 8. นายอาสัน             แดงงาม
 9. นายราเฉด             แดงงาม
 10. นายอิมรอน          พงหลง
 11. นายอานิต              บิสลิมีน
 12. นายอาหมัด           ข่าวหม่อง

รายชื่อนักฟุตบอลทีมโคกยอม ประเภทอายุ 30 ปีขึ้นไป

 1. นายอิบรอเหม      บิสลีมีน
 2. นายแมน               กรมเมือง
 3. นายอิสมาแอล      แดงงาม
 4. นายมุตาด              ข่าวผ่อง
 5. นายหมาด             หลงกาสา
 6. นายตอเหด            พงหลง
 7. นายออด                ผลไม้
 8. นายรอสัก              มาลิกัน
 9. นายอับดุลรอหีม  แดงงาม
 10. นายสุริยา               บาราสัน
 11. นายหีม                  ลูกเขยบังและ
 12. นายศักเกียร          นายหนู
 13. นายฮารน              พงหลง
 14. นายมอฮัมหมาด  หลีมานัน

รายชื่อนักฟุตบอล ประเภทประชาชนทั่วไป

 1. นายอายา               บาราสัน
 2. นายชนะชาติ        สารีฝีน
 3. นายสุทธิวัฒน์      หลีดินซุด
 4. นายรัฐนัน             เพ็ชเนียม
 5. นายอับดุลเลาะ     หลงกาสา
 6. นายฮาเร็ด             บาหลัง
 7. นายพรเทพ           ขุนพยัคฆ์
 8. นายซีเกียรติ          ไหมมะหาด
 9. นายสุเมธ              สาดีน
 10. นายสมาน             สุวรรณ
 11. นายมอฮัมหมัดมาดี            หลงกาสา
 12. นายมานพ             หลงสมัน

รายชื่อนักฟุตบอลทีมสายทาง ประเภทอายุ 30 ขึ้นไป

 1. นายหวันดินา       บิลอับดุลลาร์
 2. นายอาบีดีน           หลีเส็น
 3. นายวิโจจน์            พุทธซ้อน
 4. นายอนุสรณ์         มรรคาเขต
 5. นายมนต์ชัย          มรรคาเขต
 6. นายสยาม              ทองหมัน
 7. นายสามารถ         ทิ้งเร๊ะ
 8. นายสมาน             ดอล๊ะ
 9. นายสุดดีน             โย๊ะหมาด
 10. นายเป็ด                 ไดนาโม
 11. นายศิริชัย              พิทักษ์จำนง
 12. นายหยัน               สารีฝีน
 13. นายอาหลี              บาหลัง

รายชื่อนักฟุตบอลทีมควนใต้ ประเภทประชาชนทั่วไป

 1. นายอิบรอเหม      หมาดมานัง
 2. นายอับดุลฮาดี      หลังยาหน่าย
 3. นายยูโสบ              แดงประดา
 4. นายภานุมาศ        แดงประดา
 5. นายอนันต์            แดงประดา
 6. นายมนัส               แดงประดา
 7. นายฟัยซอล          หมาดตรา
 8. นายดาเร็ด             หมัดหมัน

รายชื่อนักฟุตบอลทีมควนใต้ ประเภทอายุ 30 ปีขึ้นไป

 1. นายรัตน์                ขิกขำ
 2. นายเกียร                มรรคาเขต
 3. นายศักดิ์                หลีดินซุด
 4. นายสะอาด           แสงสุวรรณ
 5. นายมอฮัมหมัด    แดงประดา
 6. นายสบัน               แดงประดา
 7. นายสาเขต             แดงประดา
 8. นายมาหนูด          แดงประดา
 9. นายยะโกบ           แดงประดา

รายชื่อนักฟุตบอลทีมสายเขา ประเภทประชาชนทั่วไป

 1. นายอนุศร             หลังสัน
 2. นายอาณัติ             สารีฝีน
 3. นายรอฉีดี              หลงสมัน
 4. นายยะโกบ           หลงสมัน
 5. นายสอและ           มาลินี
 6. นายสมชาย           หลงสัน
 7. นายเอกสิทธิ์         สารีฝีน
 8. นายบันลือ             สมากล
 9. นายรอซี                อาหลี
 10. นายกูรอซีก           แซะอาหลี
 11. นายบ่าวกำ            หลงสามัน
 12. นายอิม                   ประดุกา

รายชื่อนักฟุตบอลทีมสายเขา ประเภทอายุ 30 ปีขึ้นไป

 1. นายสมาน             หลงจิ
 2. นายอาหมาด         อาหลี
 3. นายเสรี                  ดาเจ๊ะ
 4. นายยูโสบ              สารีฝีน
 5. นายอดุล                ปูอัด
 6. นายดำรง               อาหลี
 7. นายสอและ           ปานกลาย
 8. นายวีระศักดิ์         มาลิกัน
 9. นายอาสีด              หีมมะหมัด
 10. นายตรวด              กรี
 11. นายฟาเด็น            มาลินี
 12. นายลูกเขย             หวาฉ๊ะ
 13. นายทศวรรษ         บาหลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*